frontend.forumfrontend.ask_question


နံနံစိုက်တာ‌ေ ပါက်ပြီ‌ခြောက်‌ခြောက်သ ွားတယ်ထက်စိုက်ချင်လိုပါ။ မ‌ေ သ‌ေ အာင်ဘယ်လာိစိုက်ရမလဲဗျာ့

Like 4

Partners

  စကားပုံ  

"ငရုတ်တစ်လှမ်း ခရမ်းတစ်ခုန်"