ပြောင်းစနစ်တကျ စိုက်ပျိုးနည်း

အခမဲ့ ရယူပါ (1.63 MB)

ပြောင်းစနစ်တကျ စိုက်ပျိုးနည်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂-၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌  အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံ စိုက်ဧက စုစုပေါင်း (၁.၁၆) သန်းရှိပြီး မိုးအစေ့ထုတ်ပြောင်း (၁.၀၂ သန်း) ဆောင်းအစေ့ထုတ်ပြောင်း (၀.၁၄ ဧက သန်း) စိုက်ပျိုးပြီး စုစုပေါင်း အထွက်တန်ချိန် (၁.၇၅) သန်း ထွက်ရှိပါသည်။