Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲတီစိမ်း ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25000 - 26500 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းနက် နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 57000 - 72000 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 47000 - 49000 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 47000 - 51500 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းနီ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 45000 - 48000 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းညို နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 46000 ZayHnone 2019-10-09
S1 လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2650 - 2750 ZayHnone 2019-10-09
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2300 - 2625 ZayHnone 2019-10-09
နီလုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2700 - 3000 ZayHnone 2019-10-09
မြေပဲတောင့် S1 (ခ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ 9000 - 11500 ZayHnone 2019-10-09
မြေပဲတောင့်စို (S1) ကျွန်း မြေပဲ ၇ ပိဿာ 5500 - 8000 ZayHnone 2019-10-09
မြေပဲတောင့် (နီ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ 5500 - 8000 ZayHnone 2019-10-09
(နီ)ခ မြေပဲ ၇ ပိဿာ 8500 - 12000 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5000 - 6400 ZayHnone 2019-10-09
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5000 - 6000 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 980 ZayHnone 2019-10-09
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1100 - 1200 ZayHnone 2019-10-09
ပဲစဉ်းငုံုနီ သစ် ပဲ ၁ တင်း 27200 ZayHnone 2019-10-09
ဟော်လန်ပြင် ပဲ ၁ တင်း 25800 ZayHnone 2019-10-09
929 ပဲ ၁ တင်း 25300 ZayHnone 2019-10-09
V2 ပဲ ၁ တင်း 26000 ZayHnone 2019-10-09
V6 ပဲ ၁ တင်း 24500 ZayHnone 2019-10-09
ပြောင်းဖူးစေ့ CP ပြောင်း ၁ တင်း 7500 ZayHnone 2019-10-09
ပဲတီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 33000 - 30000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ တင်း 18300 ZayHnone 2019-10-09
ပဲကြီးဖြူ ပဲ ၁ ပိဿာ 23000 - 30000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁ တင်း 26700 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း 44000 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဝါပြင်သစ် နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဝါကြား နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းနက်ယော နှမ်း ၁ တင်း 65000 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဝါယော နှမ်း ၁ တင်း 45800 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းနှက်စမုံ နှမ်း ၁ တင်း 65000 - 80000 ZayHnone 2019-10-09
ထောဖြူ ယော ပဲ ၁ တင်း 25000 ZayHnone 2019-10-09
စွန်တာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 18000 ZayHnone 2019-10-09
စွန်တာ ယော ပဲ ၁ တင်း 18300 ZayHnone 2019-10-09
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1000 - 1050 ZayHnone 2019-10-09
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 900 - 950 ZayHnone 2019-10-09
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 800 - 850 ZayHnone 2019-10-09
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2000 - 2400 ZayHnone 2019-10-09
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1500 - 1700 ZayHnone 2019-10-09
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1200 - 1300 ZayHnone 2019-10-09
ဆား ပိူာ(၅၀) ဆား ၅၀ ပိဿာ 15000 ZayHnone 2019-10-09
ဆား ပိူာ(၂၅) ဆား ၂၅ ပိဿာ 7500 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6700 ZayHnone 2019-10-09
ပဲဆီသန့် ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 - 7000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ (ငါးဇွန်) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ (မြင်းမူ) ဂျုံ ၃ တင်း 53000 - 54000 ZayHnone 2019-10-09