ချင်းသီးနှံကုန်စည်တန်ဖိုးမြှင့်ကွင်းဆက်ကဏ္ဍ၊ ရှမ်းပြည်နယ်

၁။ စီမံကိန်းနောက်ခံအကြောင်းအရာ

အပြည်ပြည်ဆိုင်အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) ၏ The Vision Zero Fund (VZF) စီမံကိန်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးရောင်းချရေးကွင်းဆက် (Global Supply Chains-GSCs)များကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှု၊ သေဆုံးမှုနှင့် ရောဂါရရှိမှုများအား  ကာကွယ်တာဆီးခြင်းနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းလုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ VZF သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးရောင်းချရေးကွင်းဆက် (GSCs)နှစ်ခုဖြစ်သော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် ချင်းကုန်စည်တန်ဖိုးမြှင့်ကွင်းဆက်လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ပြဿာနာများကို လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါပြီး ထိုကဲ့သို့သော ပြသာနာများကို ဖြေရှင်းရန် ကာကွယ်တားဆီးခြင်း ပုံစံများကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် VZF သည် ချင်းသီးနှံနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးရောင်းချရေးကွင်းဆက် (GSCs) အတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံမူဘောင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလံုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး (OSH) စနစ်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍများအားကောင်းအောင် အားပေးကူညီခြင်းဖြင့် မူဝါဒအဆင့်၌လည်း လုပ်ဆောင်ပြီး မူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။  VZF သည် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိ ကလော၊ ပင်းတယ၊ ပင်လောင်း၊ ဟိုပုံး၊ ညောင်ရွှေ၊ ရပ်စောက်နှင့် နမ်ဆန်စသည့်မြို့နယ် (၇)မြို့နယ်များတွင် ချင်းကုန်စည်တန်ဖိုးမြှင့် ကွင်းဆက်လုပ်ငန်းများကို  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် Winrock International တို့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ ချင်းကုန်စည်တန်ဖိုးမြှင့်ကွင်းဆက်လုပ်ငန်းများအတွက် သတ်မှတ်ပြီးသောလုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ပါဝင်သောလုပ်ငန်းများမှာ-
၁။ တောင်သူလယ်သမားမျာအကြား ဓါတုစိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ အသိပညာမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
၂။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များအား ဓါတုပစ္စည်းဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းကို ထိရောက်သည့် သတင်းအချက်းအလက်များဝေမျှခြင်း စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
၃။ တောင်သူလယ်သမားအစုအဖွဲ့များ၏ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
၄။ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် (သို့) လျှော့ချရာတွင် ကူညီပေးသည့် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်နှင့် သင်တန်းများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။ (အော်ဂဲနစ်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအကျင့်အကြံကောင်းများ)
၇။ ချင်းကုန်ကြမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်သူများ (Ginger Processors) အား အလုပ်သမားများဘေးကင်းရန်နှင့် ကုန်စာရင်းမပျက်စီးရန်ထိန်းသိမ်းထားရှိသည့် စက်ရုံတည်ဆောက်မှုပုံစံများနှင့် OSH စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ပံ့ပုံးပေးခြင်း။
၆။ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် ကုန်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာစေရန်     အောင်ပန်းဈေးကွက်ရှိ ကုန်သည်များအား ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
VZF သည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ Winrock International တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ၇ မြို့နယ်ရှိ ချင်းစိုက်တောင်သူ များကို လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး နှင့် သမဝါယမအစုအဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်းသင်တန်းများကို ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ OSH သင်တန်းသည် အလျဉ်းသင့်သလို လိုအပ်သည့်အခြေအနေမှာ လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကို ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက်  ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးအကျင့်အကြံကောင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ချင်းတောင်သူအစုအဖွဲ့ (၆)ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့အဖွဲ့များသည် VZF ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ပြည်ပဈေးကွက်အတွက် အရည်အအတွက်နှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီစေရန် ရိပ်သိမ်းချိန်လွန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့တွင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ (Internal Control Systems) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်တွင် ရောက်ရှိနေပါသည်။ တောင်သူလယ်သမားများနှင့် VZF၏ အနာဂါတ်လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့်  လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးသင်တန်း ပြုလုပ်ရန်နှင့် အလားအလာရှိသူများကို ဖော်ထုပ်၍ ချင်းစိုက်တောင်သူအစုအဖွဲ့သစ်ဖွ့ဲစည်းခြင်းကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်။
VZFသည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ချင်းသီးနှံအတွက် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးအကျင့်အကြံကောင်းများ (Myanmar GAP) လမ်းညွှန်ချက်ပြုစုခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုအရောင်းဆိုင်များကို သင်တန်းပေးခြင်းစသည်တို့လည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထို့အပြင် VZFသည် အောင်ပန်းဈေးကွက်ရှိကုန်သည်များနှင့် VZF၏သင်တန်းများ၊ ရှေ့ပြေးပုံစံစမ်းသပ်ခြင်းမှ မောင်းနှင်သည့် OSH လမ်းကြောင်းနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပြီး အောင်ပန်းတွင် ကုန်ကြမ်းတန်ဖိုးမြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းစက်ရုံပုံစံ၌ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကို ကူညီပေးသည့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် OSH သင်တန်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။