ကျွန်တော်တို့သည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် တောင်သူများ၏ အကျိုးရှိမှု၊ စိုက်ပျိုးစီးပွားပေါကြွယ်ဝမှုကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ "ဘောဂ"သည် မြန်မာနိုင်ငံအား အာရှဒေသ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် အချက်အချာဗဟိုဖြစ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် မြှင့်တင်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။

Contact Info

No.40, Shwe Tharaphi Housing, Bayint Naung Road, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar "09779991234"
null
Facebook https://comectresource.com/