တီကောင်ချေးမြေဆွေး ၂၄ ပြည်

English Name :
Registration No :
၁၀၀% တီကောင်ချေးမြေဆွေး Myanmar Vermi

အိမ်တွင်းအလှဆင်ပန်အိုးများ ပန်းခင်းများအတွက်

မိမိအသုံးပြုမည့် မြေပမာဏ၏ သုံးပုံတစ်ပုံထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မြေ (၂) ဆ၊ တီကျစ်မြေဆွေ (၁) ဆ ရောစပ်အသုံးပြုပါသည်။

သီးနှံစိုက်ခင်းများအတွက်

သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအရ ထည့်သွင်းရမည့် နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 

မှတ်ချက်။ ။ စိုက်ပျိုးမြေ၏ အော်ဂဲနစ်မြေဆွေးလိုအပ်မှု၊ စိုက်ပျိုသည့် သီးနှံ၏ အမြတ်ရရှိမှု အခြေအနေတို့ပေါ်တွင် တွက်ချက်ကာ လိုအပ်သလောက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။