သရက်စိုက်ပျိုးနည်း

အခမဲ့ ရယူပါ (640.29 KB)

သရက်စိုက်ပျိုးနည်း

သရက်စိုက်ပျိုးနည်း စာစောင်အား myanmar.humanitarianinfo.org မှ ကူးယူ ဖော်ပြထားပါသည်။ သရက်စစိုက်သည့်အချိန်မှ ရိတ်သိမ်းချိန်ထိ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ ရေးသားထားသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးသူများအတွက် အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
myanmar.humanitarianinfo.org ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
 
ကြိုးစားလျက်
အစိမ်းရောင်လမ်း အဖွဲ့