ဒေါက်တာအိဖြူဝင်းသည် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၁၂ - ၂၀၂၀ အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိတွင် Agriculture and Climate Resilient Officer / freelance trainer/freelance consultant နဲ့ နည်းပညာအကြံပေးအဖြစ် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။