2019 ခုနှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝါသနာအရ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။