၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ကို စိုက်ပျိုးစီးပွားအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး တောင်သူအကျိုးပြု စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။